صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۲۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ (۲.۲۶) (۰.۳۹) (۹۹.۹۸) (۷۶.۰۵)
۱۶۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۳) ۰
۱۶۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۰.۴۷ ۰.۱ ۴۴۵.۸۹ ۴۳.۵۲
۱۶۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۹) ۰
۱۶۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۹) ۰
۱۶۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ (۰.۳۸) ۰.۰۴ (۷۵.۴۴) ۱۴.۵۱
۱۶۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۳.۷۸ (۰.۰۶) ۷۵,۳۰۰,۰۰۰ (۱۹.۱۹)
۱۶۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۱.۰۵ (۰.۰۸) ۴,۴۵۱.۹۴ (۲۵.۶۱)
۱۶۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۰.۵۶ (۰.۵۲) ۶۷۶.۸۹ (۸۴.۹۱)
۱۷۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۱.۱۱ ۰.۱۸ ۵,۴۷۷ ۹۳.۳۷
۱۷۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۳) ۰
۱۷۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۹) ۰
۱۷۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (۰.۷۸) (۰.۱۵) (۹۴.۳۵) (۴۱.۱۹)
۱۷۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ (۳.۶) (۰.۴۷) (۱۰۰) (۸۱.۹۷)
۱۷۵ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ (۰.۲۴) (۰.۳۶) (۵۸.۲) (۷۳.۶۴)
۱۷۶ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۳.۳۳ ۰.۰۶ ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ۲۲.۸۲
۱۷۷ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ۱.۴۱ ۰.۱۶ ۱۶,۲۱۷.۲۷ ۷۷.۴۲
۱۷۸ ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۱) ۰
۱۷۹ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۶) ۰