صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۲۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده) ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
2 بارگذاری صورت وضعیت پرتفوی خرداد ماه 1403 صندوق پرگار در سایت کدال ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
3 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ 1403/03/09(تغییرات امیدنامه) ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
4 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ 1403/03/09(مجمع سالیانه) ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
5 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ 1403/03/09 (تغییرات امیدنامه) ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
6 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ 1403/03/09 (تغییرات امیدنامه) ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
7 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ 1403/03/09(سالیانه) ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
8 بارگذاری صورت وضعیت پرتفوی اردیبهشت 1403 صندوق پرگار در سایت کدال ۱۴۰۳/۰۳/۰۷
9 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ 1403/03/09(سالیانه) ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
10 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ1403/02/26 (اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد کرمان) ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
سایز صفحه