صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۲۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ %۱.۶۰۸ %۲.۹۰۲
هفته گذشته ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ (۱.۴۹۹)% %۳.۹۱۸
ماه گذشته ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ (۶.۳۴۱)% %۱.۸۸۹
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ (۲۱.۴۱۶)% (۰.۸۳۸)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ (۳۱.۳۵۸)% (۰.۱۸۱)%
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ (۲۹.۷۹)% %۲۰.۰۶۹
تا زمان انتشار ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ (۲۲.۸۴۱)% %۹۰.۳۰۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۴۷ %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸.۷۵)% (۱۰.۱۶)%