صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۳,۳۱۴,۰۰۸ ۷۱.۲۷ % ۱,۲۶۹,۴۵۶ ۲۷.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۶۱۲ ۱.۴۱ % ۱,۰۳۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۳,۲۸۸,۷۰۹ ۷۱.۵۸ % ۱,۲۳۸,۵۴۲ ۲۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۹۲۶ ۱.۴۳ % ۱,۰۳۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۳,۲۳۳,۴۹۳ ۷۱.۵۸ % ۱,۲۱۶,۵۹۴ ۲۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶,۲۴۹ ۱.۴۷ % ۱,۰۴۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۳,۲۳۳,۴۹۳ ۷۱.۵۸ % ۱,۲۱۶,۵۹۴ ۲۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶,۲۴۹ ۱.۴۷ % ۱,۰۵۷ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۳,۲۳۳,۴۹۳ ۷۱.۵۸ % ۱,۲۱۶,۵۹۴ ۲۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶,۲۴۹ ۱.۴۷ % ۱,۰۶۷ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۳,۲۲۴,۳۴۰ ۷۱.۵۵ % ۱,۲۱۳,۹۹۹ ۲۶.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷,۰۶۵ ۱.۴۹ % ۱,۰۷۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۳,۲۸۵,۷۳۴ ۷۱.۷۹ % ۱,۲۲۲,۰۵۸ ۲۶.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷,۸۸۹ ۱.۴۸ % ۱,۰۸۵ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۳,۳۹۱,۸۱۳ ۷۱.۹۷ % ۱,۲۴۰,۰۹۸ ۲۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۹,۷۱۴ ۱.۶۹ % ۱,۰۹۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۳,۳۹۱,۸۱۳ ۷۱.۹۷ % ۱,۲۴۰,۰۹۸ ۲۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۹,۷۱۴ ۱.۶۹ % ۱,۱۰۳ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۳,۴۸۰,۰۲۴ ۷۲.۶۵ % ۱,۲۲۹,۵۰۰ ۲۵.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۹,۷۱۴ ۱.۶۶ % ۱,۱۱۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %