صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۲۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ (اصلاح تعهدات نمادها) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۲ لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (تمدید فعالیت صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (تمدید فعالیت صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰(افزودن نماد توسن) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۵ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ (افزودن نماد توسن) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ (افزودن نماد توسن) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ (افزودن نماد غدشت) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۸ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ (افزودن نماد غدشت) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۹ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ (افزودن نماد غدشت) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ (افزودن نمادهای وآتوس،وهنر،اصلاح تعهدات حشکوه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۱۱ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ (افزودن نمادهای وآتوس،وهنر،اصلاح تعهدات حشکوه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱۲ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ (افزودن نمادهای وآتوس،وهنر،اصلاح تعهدات حشکوه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (افزودن نمادهای وگستر،فنفت) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (افزودن نمادهای وگستر،فنفت) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۵ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (افزودن نمادهای وگستر،فنفت) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
۱۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵(افزودن نماد وآفر) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۱۷ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ (افزودن نماد وآفر) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۱۸ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ (افزودن نماد وآفر) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (افزودن نماد خبنیان) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۲۰ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (افزودن نماد خبنیان) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۲۱ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ (افزودن نماد خبنیان) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۲۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲ (تغییر بند ۹-۳ امیدنامه طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۲۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱ (تغييرمتولی و سایر تغییرات اساسنامه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۲۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ (تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۲۵ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ (تغییرات اساسنامه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۲۶ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲ (تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۲۷ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱ (تغييرمتولی و سایر تغییرات اساسنامه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۲۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ (اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد حشکوه و تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۲۹ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۳۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ (اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد حشکوه و تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۳۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ (اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد کرمان) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۳۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۳۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ (اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد کرمان) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۳۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲(تغییرات اساسنامه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۳۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲(تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۳۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲(مجمع سالیانه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۳۷ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ (تغییرات اساسنامه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۳۸ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ (تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۳۹ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ (سالیانه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۴۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ (مجمع سالیانه،تغییرات امیدنامه و اساسنامه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۴۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ (افزودن نماد وآذر) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۴۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۴۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ (افزودن نماد وآذر) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۴۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲(اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد حگردش و افزودن نماد وآذر) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۴۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد بهیر) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۴۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۴۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ (اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد حگردش و افزودن نماد وآذر) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۴۸ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۴۹ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶(اصلاح تعهدات بازارگرداني نماد بهیر) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۵۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵(اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد چکارن) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۵۱ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۵۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵(اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد چکارن) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۵۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲(اصلاح تعهدات بازارگردانی نمادهای بشهاب،وتوشه،لخزر) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۵۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ (اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد بشهاب،وتوشه و لخزر) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۵۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵(اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد بشهاب) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۵۷ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۵۸ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵(اصلاح تعهدات بازارگرداني نماد بشهاب) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۵۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸(اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد وتوشه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۶۰ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۶۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸(اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد وتوشه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۵
۶۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱(حذف نماد و تعهدات شفارس) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۶۳ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۶۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱(حذف نماد و تعهدات شفارس) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۶۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰ (تغییرات اساسنامه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۶۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰ (تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۶۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ (مجمع سالیانه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۶۸ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۶۹ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۷۰ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۷۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰ (تغییرات اساسنامه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
۷۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰ (تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
۷۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ (مجمع سالیانه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
۷۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲(افزودن نماد کرمان) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
۷۵ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۲
۷۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲(افزودن نماد کرمان) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
۷۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ (افزودن نماد بهیر) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۷۸ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۷۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ (افزودن نماد بهیر) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۸۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ (افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۸۱ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۸۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ (افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۸۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ (تغییر سال مالی) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۸۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۸۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ (تغییر سال مالی صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
۸۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۸۷ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
۸۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۸۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۹۰ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۹۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی پرگار دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۹۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۹۳ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۹۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۹۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی پرگار دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۹۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۹۷ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۹۸ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۹۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی پرگار دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۱۰۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی پرگار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۱۰۱ بارگذاری صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ در کدال مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۱۰۲ بارگذاری صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ در کدال مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۱۰۳ بارگذاری صورت های مالی میاندوره ای و گزارش عملکرد برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده)در کدال مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۱۰۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۰۵ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۰۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی پرگار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۰۷ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۱۰۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۱۰۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۱۱۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۱۱۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۱۱۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۱۱۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۱۱۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۱۱۵ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۱۱۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی پرگار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۱