صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۲۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۶۴۹,۵۱۷ ۷۰.۴۹ ۲,۷۶۱,۸۹۷ ۷۴.۸۵ ۳,۴۹۷,۸۲۳ ۷۲.۷۹ ۳,۳۱۴,۰۰۸ ۷۱.۲۷
سایر سهام ۱۶۸,۱۷۹ ۱۸.۲۶ ۸۴۸,۱۳۹ ۲۲.۹۸ ۱,۲۳۴,۰۰۰ ۲۵.۶۸ ۱,۲۶۹,۴۵۶ ۲۷.۳
اوراق مشارکت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۹۴,۱۱۸ ۱۰.۲۲ ۷۶,۲۵۹ ۲.۰۷ ۷۲,۵۷۹ ۱.۵۱ ۶۵,۶۱۲ ۱.۴۱
سایر دارایی‌ها ۷,۶۱۴ ۰.۸۳ ۳,۷۶۵ ۰.۱ ۱,۱۱۶ ۰.۰۲ ۱,۰۳۰ ۰.۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری ۱,۹۴۰ ۰.۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد