صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۲۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۱.۶۱ ۲.۹ ۳۳,۷۱۴.۷۴ ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۲.۲۶ ۱.۵۴ ۳۵۱,۸۰۹.۹۷ ۲۶,۶۸۵.۱۱
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۶۱) ۰
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۴.۶۱) ۰
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۰.۳۳ ۰.۴۳ ۲۲۷.۲ ۳۷۹.۸۶
۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ (۲.۰۵) (۰.۱۸) (۹۹.۹۵) (۴۸.۹۱)
۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ (۳.۵) (۰.۷۹) (۱۰۰) (۹۴.۵)
۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۲) ۰
۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ (۲.۲۴) (۰.۲۳) (۹۹.۹۷) (۵۶.۲)
۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۲) ۰
۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۷) ۰
۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ (۱.۶۹) (۰.۰۳) (۹۹.۸) (۱۰.۰۶)
۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ (۰.۸۵) ۰.۰۳ (۹۵.۴۹) ۱۱.۹۹
۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۰.۹۶ ۰.۳ ۳,۱۹۴.۹۹ ۲۰۱.۳۹
۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ (۰.۴۶) ۰.۲۲ (۸۱.۷۳) ۱۲۱.۹۹
۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ (۱.۷۷) (۰.۸۹) (۹۹.۸۵) (۹۶.۱۹)
۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۶) ۰
۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲) ۰
۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ (۱.۳۵) (۰.۵۶) (۹۹.۳) (۸۷.۲۸)