صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۲۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۶۱۵,۰۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۴,۹۹۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۱۶۶,۶۳۲,۴۸۰,۶۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۷۰,۵۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۶۹,۴۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۶۹,۴۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۴۷۰,۵۴۹ ۴۶۹,۴۷۵ ۴۶۹,۴۷۵ ۰ ۰ ۵,۱۱۱,۴۱۹ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۶۱۵,۰۱۰ ۲,۱۶۶,۶۳۲,۴۸۰,۶۰۰
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۴۸۱,۳۹۲ ۴۸۰,۳۰۲ ۴۸۰,۳۰۲ ۰ ۰ ۵,۱۱۱,۴۱۹ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۶۱۵,۰۱۰ ۲,۲۱۶,۵۹۶,۵۶۰,۴۶۶
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۴۸۹,۵۰۳ ۴۸۸,۴۰۱ ۴۸۸,۴۰۱ ۰ ۰ ۵,۱۱۱,۴۱۹ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۶۱۵,۰۱۰ ۲,۲۵۳,۹۷۷,۰۴۲,۹۴۵
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۴۸۹,۶۰۶ ۴۸۸,۵۰۴ ۴۸۸,۵۰۴ ۰ ۰ ۵,۱۱۱,۴۱۹ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۶۱۵,۰۱۰ ۲,۲۵۴,۴۵۱,۸۲۴,۴۰۰
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۴۸۹,۸۰۱ ۴۸۸,۶۹۸ ۴۸۸,۶۹۸ ۰ ۰ ۵,۱۱۱,۴۱۹ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۶۱۵,۰۱۰ ۲,۲۵۵,۳۴۴,۶۳۶,۹۴۵
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۴۸۹,۲۱۳ ۴۸۸,۱۱۱ ۴۸۸,۱۱۱ ۰ ۰ ۵,۱۱۱,۴۱۹ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۶۱۵,۰۱۰ ۲,۲۵۲,۶۳۷,۹۴۲,۷۶۸
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۴۸۹,۳۱۶ ۴۸۸,۲۱۴ ۴۸۸,۲۱۴ ۰ ۰ ۵,۱۱۱,۴۱۹ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۶۱۵,۰۱۰ ۲,۲۵۳,۱۱۴,۱۰۵,۳۸۲
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۴۸۹,۴۱۹ ۴۸۸,۳۱۸ ۴۸۸,۳۱۸ ۰ ۰ ۵,۱۱۱,۴۱۹ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۶۱۵,۰۱۰ ۲,۲۵۳,۵۹۰,۳۰۳,۹۴۵
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۴۸۷,۶۴۰ ۴۸۶,۵۴۱ ۴۸۶,۵۴۱ ۰ ۰ ۵,۱۱۱,۴۱۹ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۶۱۵,۰۱۰ ۲,۲۴۵,۳۸۹,۶۳۳,۷۵۹
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۴۹۱,۶۲۴ ۴۹۰,۵۱۸ ۴۹۰,۵۱۸ ۰ ۰ ۵,۱۱۱,۴۱۹ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۶۱۵,۰۱۰ ۲,۲۶۳,۷۴۷,۲۷۰,۸۲۲
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۴۹۱,۷۲۷ ۴۹۰,۶۲۲ ۴۹۰,۶۲۲ ۰ ۰ ۵,۱۱۱,۴۱۹ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۶۱۵,۰۱۰ ۲,۲۶۴,۲۲۵,۳۱۸,۹۴۰
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۴۹۱,۸۳۱ ۴۹۰,۷۲۶ ۴۹۰,۷۲۶ ۰ ۰ ۵,۱۱۱,۴۱۹ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۶۱۵,۰۱۰ ۲,۲۶۴,۷۰۳,۴۰۱,۳۲۹
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۵۰۳,۳۵۶ ۵۰۲,۲۳۳ ۵۰۲,۲۳۳ ۰ ۰ ۵,۱۱۱,۴۱۹ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۶۱۵,۰۱۰ ۲,۳۱۷,۸۱۱,۶۷۸,۵۹۵
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۵۰۸,۰۹۸ ۵۰۶,۹۶۸ ۵۰۶,۹۶۸ ۰ ۰ ۵,۱۱۱,۴۱۹ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۶۱۵,۰۱۰ ۲,۳۳۹,۶۶۴,۵۳۰,۳۴۰
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۵۱۸,۷۲۹ ۵۱۷,۵۸۴ ۵۱۷,۵۸۴ ۰ ۰ ۵,۱۱۱,۴۱۹ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۶۱۵,۰۱۰ ۲,۳۸۸,۶۵۷,۵۴۱,۹۱۹
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۵۰۹,۴۸۹ ۵۰۸,۳۵۸ ۵۰۸,۳۵۸ ۰ ۰ ۵,۱۱۱,۴۱۹ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۶۱۵,۰۱۰ ۲,۳۴۶,۰۷۹,۳۰۴,۴۵۴
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۴۸۰,۱۵۵ ۴۷۹,۰۶۸ ۴۷۹,۰۶۸ ۰ ۰ ۵,۱۱۱,۴۱۹ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۶۱۵,۰۱۰ ۲,۲۱۰,۹۰۲,۱۲۱,۶۵۹
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۴۸۰,۲۵۸ ۴۷۹,۱۷۱ ۴۷۹,۱۷۱ ۰ ۰ ۵,۱۱۱,۴۱۹ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۶۱۵,۰۱۰ ۲,۲۱۱,۳۷۷,۴۶۸,۱۳۰
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۴۸۰,۴۳۹ ۴۷۹,۳۵۱ ۴۷۹,۳۵۱ ۰ ۰ ۵,۱۱۱,۴۱۹ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۶۱۵,۰۱۰ ۲,۲۱۲,۲۰۹,۶۱۴,۱۸۸
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۴۸۴,۳۷۷ ۴۸۳,۲۸۴ ۴۸۳,۲۸۴ ۰ ۰ ۵,۱۱۱,۴۱۹ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۶۱۵,۰۱۰ ۲,۲۳۰,۳۵۸,۴۱۲,۲۴۹
  مشاهده همه