صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۲۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۵۶۷,۴۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۳۲,۵۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۵۲۳,۶۴۰,۷۳۴,۹۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۷۲,۹۷۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۷۱,۴۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۷۱,۴۷۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۷۷۲,۹۷۱ ۷۷۱,۴۷۴ ۷۷۱,۴۷۴ ۰ ۰ ۵,۰۶۳,۸۲۴ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۳,۵۲۳,۶۴۰,۷۳۴,۹۶۲
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۷۶۰,۷۴۲ ۷۵۹,۲۶۳ ۷۵۹,۲۶۳ ۰ ۰ ۵,۰۶۳,۸۲۴ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۳,۴۶۷,۸۶۹,۸۸۰,۵۵۹
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۷۴۳,۹۱۸ ۷۴۲,۴۶۵ ۷۴۲,۴۶۵ ۰ ۰ ۵,۰۶۳,۸۲۴ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۳,۳۹۱,۱۴۵,۲۴۷,۶۴۷
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۷۴۴,۰۱۴ ۷۴۲,۵۶۱ ۷۴۲,۵۶۱ ۰ ۰ ۵,۰۶۳,۸۲۴ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۳,۳۹۱,۵۸۳,۶۱۹,۳۵۶
  ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۷۴۴,۱۱۰ ۷۴۲,۶۵۷ ۷۴۲,۶۵۷ ۰ ۰ ۵,۰۶۳,۸۲۴ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۳,۳۹۲,۰۲۱,۹۹۱,۸۸۲
  ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۷۴۱,۶۹۹ ۷۴۰,۲۴۹ ۷۴۰,۲۴۹ ۰ ۰ ۵,۰۶۳,۸۲۴ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۳,۳۸۱,۰۲۵,۰۶۶,۸۹۸
  ۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۷۵۷,۲۳۶ ۷۵۵,۷۶۴ ۷۵۵,۷۶۴ ۰ ۰ ۵,۰۶۳,۸۲۴ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۳,۴۵۱,۸۸۵,۶۴۸,۰۰۷
  ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۷۸۴,۷۲۸ ۷۸۳,۲۱۵ ۷۸۳,۲۱۵ ۰ ۰ ۵,۰۶۳,۸۲۴ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۳,۵۷۷,۲۶۸,۶۵۰,۷۰۲
  ۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۷۸۴,۸۲۵ ۷۸۳,۳۱۲ ۷۸۳,۳۱۲ ۰ ۰ ۵,۰۶۳,۸۲۴ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۳,۵۷۷,۷۱۰,۵۹۳,۳۴۱
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۸۰۲,۷۶۷ ۸۰۱,۲۲۹ ۸۰۱,۲۲۹ ۰ ۰ ۵,۰۶۳,۸۲۴ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۳,۶۵۹,۵۴۴,۸۰۹,۵۲۸
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۸۰۲,۸۶۵ ۸۰۱,۳۲۶ ۸۰۱,۳۲۶ ۰ ۰ ۵,۰۶۳,۸۲۴ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۳,۶۵۹,۹۹۰,۵۰۵,۸۶۸
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۸۰۲,۹۶۲ ۸۰۱,۴۲۴ ۸۰۱,۴۲۴ ۰ ۰ ۵,۰۶۳,۸۲۴ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۳,۶۶۰,۴۳۶,۲۰۳,۰۱۹
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۸۱۶,۷۷۷ ۸۱۵,۲۲۵ ۸۱۵,۲۲۵ ۰ ۰ ۵,۰۶۳,۸۲۴ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۳,۷۲۳,۴۷۲,۲۰۸,۱۶۳
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۸۲۳,۷۳۶ ۸۲۲,۱۷۴ ۸۲۲,۱۷۴ ۰ ۰ ۵,۰۶۳,۸۲۴ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۳,۷۵۵,۲۱۱,۳۳۷,۲۷۲
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۸۱۵,۸۹۲ ۸۱۴,۳۳۹ ۸۱۴,۳۳۹ ۰ ۰ ۵,۰۶۳,۸۲۴ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۳,۷۱۹,۴۲۶,۲۱۸,۰۶۷
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۸۱۹,۶۹۸ ۸۱۸,۱۴۰ ۸۱۸,۱۴۰ ۰ ۰ ۵,۰۶۳,۸۲۴ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۳,۷۳۶,۷۸۷,۰۷۵,۵۶۵
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۸۳۴,۴۲۰ ۸۳۲,۸۴۰ ۸۳۲,۸۴۰ ۰ ۰ ۵,۰۶۳,۸۲۴ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۳,۸۰۳,۹۲۴,۴۹۶,۷۷۵
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۸۳۴,۵۱۷ ۸۳۲,۹۳۷ ۸۳۲,۹۳۷ ۰ ۰ ۵,۰۶۳,۸۲۴ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۳,۸۰۴,۳۷۰,۷۸۴,۳۸۵
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۸۳۴,۶۱۵ ۸۳۳,۰۳۵ ۸۳۳,۰۳۵ ۰ ۰ ۵,۰۶۳,۸۲۴ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۳,۸۰۴,۸۱۷,۰۷۲,۷۹۲
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۸۴۶,۰۴۳ ۸۴۴,۴۴۹ ۸۴۴,۴۴۹ ۰ ۰ ۵,۰۶۳,۸۲۴ ۰ ۴۹۶,۴۰۹ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۳,۸۵۶,۹۴۸,۵۳۳,۰۱۵
  مشاهده همه