صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۲۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1403/04/31 470,549 469,475 469,475 0 0 5,111,419 0 496,409 4,615,010 2,166,632,480,600
2 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1403/04/30 481,392 480,302 480,302 0 0 5,111,419 0 496,409 4,615,010 2,216,596,560,466
3 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1403/04/29 489,503 488,401 488,401 0 0 5,111,419 0 496,409 4,615,010 2,253,977,042,945
4 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1403/04/28 489,606 488,504 488,504 0 0 5,111,419 0 496,409 4,615,010 2,254,451,824,400
5 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1403/04/27 489,801 488,698 488,698 0 0 5,111,419 0 496,409 4,615,010 2,255,344,636,945
6 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1403/04/26 489,213 488,111 488,111 0 0 5,111,419 0 496,409 4,615,010 2,252,637,942,768
7 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1403/04/25 489,316 488,214 488,214 0 0 5,111,419 0 496,409 4,615,010 2,253,114,105,382
8 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1403/04/24 489,419 488,318 488,318 0 0 5,111,419 0 496,409 4,615,010 2,253,590,303,945
9 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1403/04/23 487,640 486,541 486,541 0 0 5,111,419 0 496,409 4,615,010 2,245,389,633,759
10 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1403/04/22 491,624 490,518 490,518 0 0 5,111,419 0 496,409 4,615,010 2,263,747,270,822
11 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1403/04/21 491,727 490,622 490,622 0 0 5,111,419 0 496,409 4,615,010 2,264,225,318,940
12 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1403/04/20 491,831 490,726 490,726 0 0 5,111,419 0 496,409 4,615,010 2,264,703,401,329
13 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1403/04/19 503,356 502,233 502,233 0 0 5,111,419 0 496,409 4,615,010 2,317,811,678,595
14 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1403/04/18 508,098 506,968 506,968 0 0 5,111,419 0 496,409 4,615,010 2,339,664,530,340
15 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1403/04/17 518,729 517,584 517,584 0 0 5,111,419 0 496,409 4,615,010 2,388,657,541,919
16 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1403/04/16 509,489 508,358 508,358 0 0 5,111,419 0 496,409 4,615,010 2,346,079,304,454
17 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1403/04/15 480,155 479,068 479,068 0 0 5,111,419 0 496,409 4,615,010 2,210,902,121,659
18 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1403/04/14 480,258 479,171 479,171 0 0 5,111,419 0 496,409 4,615,010 2,211,377,468,130
19 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1403/04/13 480,439 479,351 479,351 0 0 5,111,419 0 496,409 4,615,010 2,212,209,614,188
20 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1403/04/12 484,377 483,284 483,284 0 0 5,111,419 0 496,409 4,615,010 2,230,358,412,249