صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۲۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1402/12/13 772,971 771,474 771,474 0 0 5,063,824 0 496,409 4,567,415 3,523,640,734,962
2 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1402/12/12 760,742 759,263 759,263 0 0 5,063,824 0 496,409 4,567,415 3,467,869,880,559
3 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1402/12/11 743,918 742,465 742,465 0 0 5,063,824 0 496,409 4,567,415 3,391,145,247,647
4 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1402/12/10 744,014 742,561 742,561 0 0 5,063,824 0 496,409 4,567,415 3,391,583,619,356
5 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1402/12/09 744,110 742,657 742,657 0 0 5,063,824 0 496,409 4,567,415 3,392,021,991,882
6 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1402/12/08 741,699 740,249 740,249 0 0 5,063,824 0 496,409 4,567,415 3,381,025,066,898
7 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1402/12/07 757,236 755,764 755,764 0 0 5,063,824 0 496,409 4,567,415 3,451,885,648,007
8 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1402/12/06 784,728 783,215 783,215 0 0 5,063,824 0 496,409 4,567,415 3,577,268,650,702
9 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1402/12/05 784,825 783,312 783,312 0 0 5,063,824 0 496,409 4,567,415 3,577,710,593,341
10 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1402/12/04 802,767 801,229 801,229 0 0 5,063,824 0 496,409 4,567,415 3,659,544,809,528
11 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1402/12/03 802,865 801,326 801,326 0 0 5,063,824 0 496,409 4,567,415 3,659,990,505,868
12 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1402/12/02 802,962 801,424 801,424 0 0 5,063,824 0 496,409 4,567,415 3,660,436,203,019
13 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1402/12/01 816,777 815,225 815,225 0 0 5,063,824 0 496,409 4,567,415 3,723,472,208,163
14 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1402/11/30 823,736 822,174 822,174 0 0 5,063,824 0 496,409 4,567,415 3,755,211,337,272
15 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1402/11/29 815,892 814,339 814,339 0 0 5,063,824 0 496,409 4,567,415 3,719,426,218,067
16 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1402/11/28 819,698 818,140 818,140 0 0 5,063,824 0 496,409 4,567,415 3,736,787,075,565
17 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1402/11/27 834,420 832,840 832,840 0 0 5,063,824 0 496,409 4,567,415 3,803,924,496,775
18 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1402/11/26 834,517 832,937 832,937 0 0 5,063,824 0 496,409 4,567,415 3,804,370,784,385
19 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1402/11/25 834,615 833,035 833,035 0 0 5,063,824 0 496,409 4,567,415 3,804,817,072,792
20 صندوق بازار گردانی اختصاصی پرگار 1402/11/24 846,043 844,449 844,449 0 0 5,063,824 0 496,409 4,567,415 3,856,948,533,015