صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۲۲
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی پرگار دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی پرگار دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی پرگار دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی پرگار دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی پرگار دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی پرگار دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی پرگار دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی پرگار دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰آذر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ صورت های مالی و گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰آذر ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰آذر ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ صورت های مالی و گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰آذر ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ صورت های مالی برای دوره مالی دو ماه و ۱۴ روز منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد برای دوره مالی دو ماه و ۱۴ روز منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ دانلود