صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۲۲
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۳,۰۳۹,۶۱۲ ۱۳,۸۸۳,۱۶۹,۴۴۲,۹۸۰ (۲,۲۳۲,۴۹۰,۶۹۹,۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۳,۰۹۶,۰۱۸ ۱۴,۱۴۰,۷۹۹,۰۵۳,۴۷۰ (۶,۰۵۰,۱۴۷,۶۶۵,۲۱۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۳,۰۸۸,۳۴۶ ۱۴,۱۰۵,۷۵۷,۸۴۵,۵۹۰ (۱,۵۰۷,۷۲۳,۲۳۲,۶۰۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۳,۰۸۸,۲۷۳ ۱۴,۱۰۵,۴۲۴,۴۲۴,۲۹۵ (۱,۶۵۵,۴۸۲,۵۱۹,۴۷۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۳,۰۸۸,۲۰۰ ۱۴,۱۰۵,۰۹۱,۰۰۳,۰۰۰ (۲۴۹,۷۲۹,۲۷۶,۹۵۵,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۳,۱۵۵,۹۶۸ ۱۴,۴۱۴,۶۱۵,۵۸۲,۷۲۰ (۲۰۲,۴۹۰,۲۲۶,۸۶۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۳,۰۹۴,۴۶۳ ۱۴,۱۳۳,۶۹۶,۷۲۳,۱۴۵ (۶,۷۱۹,۲۴۰,۹۴۴,۷۳۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۲,۹۲۳,۶۲۸ ۱۳,۳۵۳,۴۲۲,۳۸۱,۶۲۰ (۱۲۰,۹۳۰,۹۲۹,۴۳۸,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۲,۹۲۳,۵۴۵ ۱۳,۳۵۳,۰۴۳,۲۸۶,۱۷۵ (۸۷,۵۱۴,۱۴۰,۶۷۷,۸۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۴,۵۶۷,۴۱۵ ۲,۷۴۹,۶۶۵ ۱۲,۵۵۸,۸۶۱,۱۶۵,۹۷۵ (۱,۳۰۷,۲۱۷,۷۶۵,۰۵۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)