صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۲,۱۳۲,۶۹۴ ۷۵.۷۸ % ۶۰۹,۲۷۱ ۲۱.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹,۱۰۹ ۲.۴۶ % ۳,۱۳۲ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ ۲,۱۳۷,۳۲۵ ۷۷.۹۸ % ۵۲۳,۲۸۴ ۱۹.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۵۲۵ ۲.۲۸ % ۱۷,۸۳۱ ۰.۶۵ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ ۲,۱۴۲,۶۴۶ ۷۸.۳۶ % ۵۲۵,۰۸۷ ۱۹.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۲۰۶ ۲.۳۱ % ۳,۵۶۷ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۲,۱۵۳,۱۸۷ ۷۸.۳۴ % ۵۲۸,۴۶۵ ۱۹.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۲۷۸ ۲.۲۷ % ۴,۴۷۶ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ ۲,۱۷۷,۲۶۶ ۷۸.۴۸ % ۵۲۹,۴۹۵ ۱۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۸۷۰ ۲.۳ % ۳,۷۰۲ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ ۲,۱۷۱,۷۷۰ ۷۸.۵۵ % ۵۲۴,۴۰۷ ۱۸.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۰۳۷ ۲.۳۵ % ۳,۵۸۸ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ ۲,۱۷۱,۷۷۰ ۷۸.۵۵ % ۵۲۴,۴۰۷ ۱۸.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۰۳۷ ۲.۳۵ % ۳,۵۹۴ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ۲,۱۷۱,۷۷۰ ۷۸.۵۵ % ۵۲۴,۴۰۷ ۱۸.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۰۳۷ ۲.۳۵ % ۳,۶۰۱ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ۲,۱۹۵,۲۵۹ ۷۸.۶۸ % ۵۲۶,۰۲۴ ۱۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۳۲۶ ۲.۳۴ % ۳,۶۰۸ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۲,۲۱۶,۹۹۳ ۷۸.۵۷ % ۵۳۵,۰۸۹ ۱۸.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۹۰۴ ۲.۳۴ % ۳,۶۱۵ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %